privacyverklaring studio iet

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt studio iet persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat studio iet inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Studio iet zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke voor de verwerking
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: studio iet.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Studio iet verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Studio iet verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
• Achternaam
• voornamen
• geslacht
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• Bankrekeningnummer (bij betalingen)
• factuurnummer eventuele overige persoonsgegevens die actief door u verstrekt zijn

Verwerkingsgrond:
Studio iet verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, en/of;
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die studio iet met betrokkene heeft gesloten, en/of;
Studio iet een wettelijke verplichting dient na te komen, en/of;
een gerechtvaardigd belang van studio iet, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van studio iet aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
facturatie en afhandeling betaling
afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
informatie over wijzigen producten en diensten
marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
telefonisch contact, e-mailcontact
uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio iet verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Studio iet zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van studio iet of door middel e-mail. Studio iet zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Studio iet gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan studio iet hiermee de website optimaliseren. Daarnaast plaatst studio iet cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content kan worden aangeboden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. U wordt verzocht uw browser’s helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen. Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

Beveiliging van de door Studio iet vastgelegde persoonsgegevens
Studio iet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met studio iet. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal studio iet onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Studio iet meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt studio iet onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met studio iet via inge@studioiet.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van studio iet schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die studio iet verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Studio iet kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat studie iet zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via inge@studioiet.nl dan verwijderen wij deze informatie.